Vyhledat v e-shopu

Všeobecné podmínky

Všeobecné reklamační a dodací podmínky


Všeobecné reklamační a dodací podmínky firmy Studio zdravého obouvání s.r.o. platné od 1.7.2010


Všeobecné smluvní podmínky jsou platné při objednání zboží přes e-shop nebo přímo v sídle firmy.
Součastně stanovuje základní zásady a principy při uplatňování práv fyzických a právnických osob, kterým jsou tyto služby nebo zboží dodáváno.

Všeobecné reklamační a dodací podmínky upravují rozsah odpovědnosti firmy Studio zdravého obouvání s.r.o., Plzeňská 54, Praha 5, 150 00 zapsaná u městského soudu v Praze firm. vložka 69569 odd. C za vady dodávaného zboží nebo služeb.

 

Výklad základních pojmů:

1) Studio zdravého obouvání s.r.o.: právnická osoba podnikající na základě živnostenského zákona a obchodního zákoníku a dalších souvisejících zákonů dále jen prodejce ( poskytovatel není výrobcem prodávaného zboží).
2) Kontaktní místo: sídlo společnosti Plzeňská 54, Praha 5.
3) Kupující: fyzická nebo právnická osoba, která si u poskytovatele zakoupila zboží nebo službu.
4) Platební doklad: doklad, jehož prostřednictvím účtuje poskytovatel své zboží nebo služby v dané ceně , daňový doklad = dílčí kupní smlouva.
5) Prodej zboží: činnost, jejíž předmětem je realizace kupní smlouvy, která je uzavřena buď písemně nebo ústně mezi poskytovatelem a kupujícím o převzetí předmětu koupě.
6) Reklamace: uplatnění práv zákazníka dle obchodního zákoníku.
7) Vadné zboží: jedná se o zboží, které poskytl poskytovatel dle dílčí kupní smlouvy a neodpovídá smluvně daným podmínkám či množstvím , rozsahem nebo cenovým podmínkám v době prodeje.
8) Reklamační lhůta: termín, v kterém je prodejce povinen vyřešit reklamaci. Řídí se buď obchodním zákoníkem nebo dohodou smluvních stran.
9) Smluvní strany: prodejce a zákazník, kteří uzavřeli dle obchodního zákoníku smlouvu ( objednávku ) o dodání služeb nebo zboží.
10) Smlouva ( objednávka): Smlouva či objednávka je závazný dokument pro obě strany, kde smluvní strany se zavázali k plnění určitého závazku. Závazkem může být služba nebo dodání zboží přes e-shop firmy.

Smluvní strany:
Účastníky smluvního vztahu jsou firma Studio zdravého obouvání s.r.o. dále jen prodejce a na straně druhé zákazník.

Vznik smluvního vztahu:
Smluvní vztah vzniká na základě objednávky zákazníkem v e-shopu a přijetím objednávky prodejcem.

Uzavření kupní smlouvy:                                                                                                                                                                                  K uzavření kupní smlouvy dochází při potvrzení objednávky v e-shopu prodejce. Tato objednávka je dílčí kupní smlouva, která je závazná pro obě smluvní strany.

Kupní smlouva musí obsahovat zejména:

Adresu a místo podnikání prodejce, jméno a příjmení kupujícího nebo jeho obchodní jméno, adresu nebo sídlo společnosti , PSČ, kontakt e-mail, telefon , název, počet a MJ objednaného zboží , cenu za zboží, cenu za služby jako poštovné a balné, cenu celkem k zaplacení,výše slevy a celkem slevu , platební podmínky, způsob dopravy, předpokládaný termín dodání.
V případě, že termín dodání na objednávce se bude lišit od skutečného termínu dodání, vyhrazuje si prodejce možnost úpravy termínu v objednávce bez předešlé konzultace se zákazníkem.
Prodávající je oprávněn kdykoliv odstoupit od smlouvy. Toto odstoupení zpravidla oznámí zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty. Prodejce si vyhrazuje právo nezasílat zboží zákazníkům, kteří v minulosti porušili pravidla kupní smlouvy.
Kupní smlouva je splněna předáním zboží zákazníkovi a jeho plným zaplacením.

 

Ochrana práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví

 Uzavřením kupní smlouvy kupujícímu nevznikají žádná práva k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví ( zejména k ochranným známkám, obchodní firmě, firemnímu logu, zvláštnímu označení a patentům ) prodávajícího či dalších osob, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, pokud zvláštní smlouvou není stanoveno jinak. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.

 
Cena zboží a služeb, slevy


1. Cena zboží je stanovena jako denní
2. Platební podmínky:


a) platba dobírkou
b) platba předem zálohovým dokladem
c) platba kartou


3. V případě, že zákazník objednává zboží vyšší hodnoty, může mít nárok na slevu z ceny zboží. Sleva je realizována na základě vlastnictví zákaznické karty (více informací o jejím získání: http://www.studiozdravehoobouvani.cz/podpora/zakaznicka-karta/). Při vyplňování objednávky je zákazník povinen uvést číslo své zákaznické karty, aby mu sleva mohla být uplatněna. Aby mohla být zákaznická karta vydána, je nutné vyplnit registrační formulář. Zákaznická karta vydaná na základě registračního formuláře opravňuje jejího držitele využívat programu slev i při osobním nákupu v kamenné prodejně.
4. Sleva je počítána ze základních cen zboží bez DPH a není do této ceny zahrnuto poštovné a balné. K ceně zboží nebo služeb je připočítáno DPH v platné výši.
5. Cena v sídle společnosti a e-shopu společnosti může být rozdílná.
6. Objednávka provedené přes e-shop je závazná pro obě strany. V případě, že objednávka byla potvrzena, souhlasí zákazník s cenou a přepravními podmínkami. V případě nevyzvednutí zásilky a její neuhrazení platí zákazník pokutu za nevyzvednutou zásilku. V případě oboustranné dohody může být od pokuty odstoupeno. Pokuta může být vymáhána jako nedoplatek a závazek zákazníka. Zákazník musí být písemně vyrozuměn o tom, že zásilka nebyla z jeho strany vyzvednuta a tím došlo k porušení dohody a závazné objednávky. Prodejce se zavazuje dodat zboží dle dodacích termínů. Dodací termín od data objednání se liší dle druhu zboží od 1 týdne do 6 týdnů od objednání.
7. Cena poštovného a balného je smluvní a je kalkulována dle výše objednávky a váhy zboží.
8.  Prodejce si vyhrazuje právo požadovat platbu předem na základě objednávky, jestliže částka přes e-shop překročí 5000,- Kč včetně DPH.
Za okamžik zaplacení je považován datum připsání částky na účet prodejce. V případě uhrazení platby dobírkou je za den zaplacení považován den úhrady přepravní službě.
 

Dopravní podmínky


Prodejce může předat či doručit zboží zákazníkovi:
1. přepravní smluvní službou
2. osobní odběr v sídle společnosti nebo dle specifikace v potvrzené objednávce
3. Českou poštou
4. vlastní dopravou

 Reklamační podmínky

 Rozsah odpovědnosti
Prodejce odpovídá zákazníkovi za množství, rozsah a kvalitu zboží a služeb, které poskytuje a prodává v případě, že:
1) prodané zboží nemá vlastnosti stanovené technickými podmínkami a vykazuje vady
2) služba nebyla poskytnuta v dané kvalitě nebo rozsahu dle písemné dohody
3) cena neodpovídá ceně na potvrzené objednávce

4) Prodejce neodpovídá za vady způsobené špatnou manipulací při přepravě zboží.
Prodejce neodpovídá za vady způsobené živelnou událostí.
Prodejce neodpovídá za vady způsobené přepravou zboží k zákazníkovi.                                                                          5) V případě porušení obalu doručovaného zboží zákazník uplatňuje reklamaci na přepravní službě. V případě dopravy zákazníkovi dopravou prodejcem firmou Studio zdravého obouvání s.r.o. zákazník nesmí převzít poškozené zboží. V případě, že takto poškozené zboží převezme, má prodejce za to, že zboží bylo doručeno v pořádku.
6) Prodejce neodpovídá za vady způsobené špatnou manipulací, kterou použil zákazník a byla v rozporu s návodem k použití. U drobného zboží, kde není přiložen návod k použití, musí být zboží používáno dle všeobecných pravidel pro použití. V případě, že zákazník si není jistý použitím zakoupeného zboží, je povinen se obrátit na prodejce, který je povinen dodat zákazníkovi návod k použití. V případě, že zákazník nevyužije svého práva na zaslání návodu, zprošťuje se prodejce veškerých záruk vůči danému zakoupenému zboží.
7) Prodejce neodpovídá za škody způsobené použitím zakoupeného zboží třetím osobám.
8) Za vady zakoupeného zboží odpovídá prodejce v rozsahu zákonné tj. 24 měsíců ode dne prodeje.

Právo na uplatnění reklamace, způsob a místo uplatnění a lhůty pro uplatnění

1. Každý zákazník má právo na uplatnění reklamace.
2. Každá reklamace ( dále jen závada) směřující vůči kvalitě, ceně nebo rozsahu bude přijata a vyřízena dle obchodního nebo občanského zákoníku v platném znění v době podání reklamace.
3. Jednání o reklamaci je vedeno se zákazníkem, s kterým byla uzavřena dílčí kupní smlouva ( byl vystaven daňový doklad = dílčí kupní smlouva na jméno fyzické nebo právnické osoby). V případě zastoupení bude vyžadován písemný souhlas vlastníka zboží.
4. Veškerá jednání vede prodejce s vlastníkem zboží nebo se zplnomocněnou osobou vlastníka.
5. V případě reklamace musí zákazník předložit originál daňového dokladu o nákupu, v případě vystavení záručního listu jeho předložení s daňovým dokladem. V případě předložení kopie daňového dokladu nebo kopie záručního listu nelze zahájit reklamační řízení z důvodů neprůkaznosti nákupu.
6. Reklamace musí být uplatněna písemně a doručena s vadným zbožím do sídla společnosti. Náklady spojené s doručením vadného zboží prodejci hradí zákazník. Reklamované zboží není možné zasílat zpět do sídla společnosti na dobírku.
7. Prodejce vystaví protokol o převzetí vadného zboží a informuje zákazníka do 3 pracovních dnů o doručení zboží k reklamaci.( v případě osobního jednání v sídle společnosti vystaví prodejce doklad o převzetí reklamace ihned ) Informace o doručení reklamace může být předána zákazníkovi poštou, SMS zprávou, e-mailem nebo osobně dle možností.
8. Na dokladu o reklamaci musí být uvedeno : jméno a identifikace prodejce, jméno zákazníka, adrese zákazníka, číslo daňového dokladu, datum prodeje, název zboží, množství a rozsah reklamovaného zboží, popis poškození, datum předpokládaného vyřízení reklamace, kontakt na zákazníka ( e-mail, telefon), jméno prodejce, který vyřizuje reklamaci a podpis prodejce.
9. Reklamaci je povinen zákazník provést neprodleně po zjištění závad. Záruka zaniká 24 měsíců od data uskutečnění zdanitelného plnění na dokladu o nákupu zboží. Zmeškání zákonem stanovené lhůty nelze prominout.
10. Prodejce je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne sepsání reklamačního protokolu vyřešit reklamaci buď v prospěch nebo neprospěch zákazníka. Tato lhůta může být prodloužena po vzájemné dohodě a musí být sepsána písemně.
11. V případě, že reklamace nebyla oprávněná, může prodejce požadovat uhrazení nákladů spojeného s reklamací zboží (min však 300,- Kč). Tyto náklady jsou požadovány na zákazníkovi při převzetí zboží zpět z reklamačního řízení.
12. V případě, že reklamace byla oprávněná a je vyřešena ve prospěch zákazníka, veškeré náklady spojené s vyřešením dané reklamace jdou k tíži prodejce.
13. V případě oprávněné reklamace zboží, kdy zboží nelze opravit, dodá prodejce zákazníkovi zboží stejných parametrů a stejného druhu a dopraví zboží k zákazníkovi na své náklady.
14. Zboží , které bylo reklamováno a reklamace byla úspěšně vyřešena a zboží zasláno zpět zákazníkovi přepravní službou v termínu předání do 1 měsíce od začátku reklamace je brána jako splněná ze strany prodejce.
15. Zboží, které byla reklamováno a reklamace byla úspěšně vyřešena ve prospěch zákazníka a dle instrukcí zákazníka, kdy zboží bude osobně vyzvednuto v sídle společnosti, je brána jako splněná v termínu 1 měsíce od začátku reklamace oznámením zákazníkovi, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Oznámení je provedeno buď e-mailem, SMS, telefonicky nebo poštou.
16. V případě reklamace ceny musí být předloženo potvrzení dodání, kde cena zboží je vyčíslena v době objednání zákazníkem.
17. Zákazník nemá právo na slevu z ceny v případě přecenění zboží mezi dobou objednání a dodání. Cena je brána jako pevná v době objednání.
18. V případě úspěšné reklamace ceny zboží bude rozdíl v ceně zaslán zákazníkovi dle způsobu odběru zboží a dle původní platby. V případě zasílání zboží poštou bude rozdíl v ceně zaslán složenkou přes poskytovatele přepravní služby nebo České pošty. Přeplatek bude vrácen do 1 měsíce po uznání reklamace.
19. Zákazník má možnost dle dohody čerpat přeplatek financí objednáním zboží na dobírku. Dojde k zápočtu pohledávek a závazků. Dohoda musí být písemná a stranami odsouhlasena. Dohoda je platná po dobu 4 měsíců. Po této lhůtě, jestliže zákazník neobjedná zboží na dobírku a nedojde k zápočtu, bude finanční hotovost vrácena přes poskytovatele přepravní služby nebo České pošty.
20. Právo na vrácení přeplatku se promlčuje příslušným ustanovením obchodního zákoníku.


Rezervace zboží při osobním odběru


Zboží je při osobním odběru na prodejně rezervováno po dobu 5 dnů.


Možnost vrácení zboží


Pokud  objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, je možné jej během 30-ti dnů od uzavření kupní smlouvy nenošené vrátit na adresu společnosti Studio zdravého obouvání, Plzeňská 54, 15000, Praha 5. Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi zpět se stručným popisem důvodu vrácení zboží. Zpětné zaslání zboží je možné pouze v původním stavu a obalu bez známek užívání.                                                                                                                                   
 Peníze  budou obratem vráceny, proto pro urychlení vrácení kupní částky prosíme zašlete spolu s obuví číslo Vašeho bankovního účtu, nebo adresu se jménem, na které bude částka v hotovosti zaslána zpět.                               
 Vyměňované zboží není možné zasílat zpět do sídla společnosti na dobírku.

Vrácení zboží bez udání důvodu se vztahuje pouze na situaci, kdy se zboží zasílá poštou, nikoli pokud se objedná přes e-shop a vyzvedne osobně na prodejně. Pokud se zboží vyzvedává na prodejně, není možné zboží vrátit bez udání důvodu jako při nákupu přes e-shop s dodáním poštou.

Zpětné zasílání peněz v hotovosti i na bankovní účet do zemí Evropské Unie za vrácené zboží s přepočtem na EURO účtujeme. Jedná se o poplatek 190,- Kč. Částka bude odečtena od hodnoty vraceného zboží

 
Všeobecná ustanovení

1. Prodávající a kupující se zavazují zachovat naprostou mlčenlivost o veškerých údajích a informacích, které se v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dozví a které tímto budou zpřístupněny, přičemž tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací. Tato povinnost trvá i po ukončení této smlouvy. Prodávající a kupující se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace o druhém účastníku smluvního vztahu, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním kupní smlouvy. Jedinou výjimku tvoří dopravce, kterému je předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi sloužící pro hladké doručení zboží. Prodávající a kupující se zavazují zachovávat obchodní tajemství podle Obchodního zákoníku.                                                                                               
2. Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jeho správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které kupující prodávajícímu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání.
3. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.
4. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího kupní smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.
5. Pokud kupující odepře či zmaří doporučení listiny od prodávajícího, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.
6. Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek prodávajícího.
7. Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že je s těmito obchodními podmínkami seznámen a souhlasí s tím, že obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že obchodní podmínky jsou podle ustanovení Obchodního zákoníku závazné pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím podle kupní smlouvy, pokud tato smlouva neobsahuje odchylná ujednání.


Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.7.2010 a nahrazují všeobecné podmínky vydané dříve.

Jak nakupovat v e-shopu


1. Vyberte si v levém sloupci kategorii, o kterou máte zájem.
2. Rozklikněte vaší vybranou kategorii a vyberte podkategorii produktu
3. V pravém okně se Vám nabídnou položky k nákupu
4. V případě, že jste si vybrali zboží k nákupu -  vyplníte množství a zmáčknete OK
5. Zboží se vám tímto připsalo do košíku ( viz vpravo nahoře nákupní košík)
6. Když již máme vybráno, přistoupíme k závaznému objednání zboží kliknutím vpravo nahoře zobrazit obsah košíku
7.V košíku můžeme dělat poslední úpravy jako vymazat nebo změnit . V případě změny přepíšeme množství v okénku a zmáčkneme tlačítko změnit
8. Po úpravách zmáčneme tlačítko objednat
9. Vybereme typ dopravy, platba dobírkou
10. přečteme si obchodní podmínky a zaškrtneme, že souhlasíme s obchodními podmínkami. V případě záporné odpovědi nelze pokračovat v objednání
11. Tlačítko dokončit objednávku otevře dialogové okno na místo dodání a fakturační údaje, prosím vyplnit
12. Objeví se Vám kalkulace objednávky
13. Tuto objednávku si prosím uschovejte. Důležité je číslo objednávky
14. Vaše objednávka Vám bude expedována v nejbližším možném termínu.

EET
Podle zákona o evidenci tržeb je  prodávající povinen vystavit kupujícímu  účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou  tržbu u správce daně online; v případě  technického výpadku pak nejpozději do  48 hodin.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. 777241359.
Zodpovědná osoba e-shopu: Iva Danišová.